Dit wil ik ookSign up now

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KingsTalent

Wij gaan voor ‘onze’ talenten door het vuur. Dit definieert onze dienstverlening en is ons sterkste punt. Het persoonlijk contact gedurende het gehele traject, ons netwerk van coaches en contacten in de VS en onze expertise gedurende het traject maakt het verschil en leidt tot succes. Er zijn echter algemene en specifieke regels en bepalingen gedurende een KingsTalent traject die wij dienen vast te leggen in onze ‘algemene voorwaarden’:

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen KingsTalent en een ‘talent’ waarop KingsTalent deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met KingsTalent, voor de uitvoering waarvan door KingsTalent derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van KingsTalent en zijn directie.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. KingsTalent en het ‘talent’ zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien KingsTalent niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KingsTalent in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 8. KingsTalent heeft het recht haar algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen en uit te breiden.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van KingsTalent zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. KingsTalent kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien het ‘talent’ redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alle kosten staan vermeld in de overeenkomst.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is KingsTalent daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KingsTalent anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht KingsTalent niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3 CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJNEN, RISICO-OVERGANG, UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST; PRIJSVERHOGING

 1. Een aanmelding van een ‘talent’ via de website van KingsTalent (‘sign up now’) is kosteloos en vrijblijvend. Deze vrijblijvendheid betekent ook dat er geen rechten ontleent kunnen worden aan deze aanmelding. KingsTalent heeft geen verplichtingen ten opzichte van een aangemeld ‘talent’.
 2. Het deelnemen aan een KingsTalent informatiebijeenkomst door het ‘talent’ (en eventuele ouders) is kosteloos en vrijblijvend. Deze vrijblijvendheid houdt ook in dat er geen rechten ten opzichten van KingsTalent ontleent kunnen worden aan deelname aan een informatiebijeenkomst. KingsTalent heeft op haar beurt geen verplichtingen ten opzichte van een ‘talent’ dat aanwezig is op een informatiebijeenkomst.
 3. Het deelnemen aan een KingsTalent Showcase door het ‘talent’ is kosteloos en vrijblijvend van aard. Er kunnen geen rechten ontleent kunnen worden aan deelname van een ‘talent’ aan een Showcase. KingsTalent heeft geen verplichtingen ten opzichte van een ‘talent’ dat aanwezig is op een Showcase.
 4. Er kunnen geen rechten ontleend worden door het ‘talent’ aan het aanmelden via de website ‘sign up now’, deelnemen aan een informatiebijeenkomst en/of het deelnemen aan een Showcase.
 5. De overeenkomst tussen KingsTalent en het ‘talent’ wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst eindigt indien het ‘talent’ deze schriftelijk opzegt en hierbij de reden kenbaar maakt. De overeenkomst eindigt indien de speelgerechtigdheid van het ‘talent’ is verlopen volgens de richtlijnen van NCAA en/of NAIA. Het KingsTalent plaatsingstraject eindigt indien er een geslaagde bemiddeling heeft plaatsgevonden tussen een ‘talent’ en een academische instelling.
 6. Indien het ‘talent’ de overeenkomst met KingsTalent beëindigt, kunnen eventuele aan betalingen alsmede voldane facturen aan KingsTalent op geen enkele wijze worden teruggevorderd.
 7. Indien het ‘talent’ de overeenkomst met KingsTalent beëindigt, kunnen eventuele kosten die het ‘talent’ gedurende het bemiddelingstraject heeft gemaakt zoals onder andere maar niet uitsluitend kosten met betrekking tot speelgerechtigdheid, aanmelding op academische instelling, accreditatie van academische documenten en visumkosten, niet worden op KingsTalent worden verhaald.
 8. Kosten die het ‘talent’ in het bemiddelingstraject maakt zoals onder andere maar niet uitsluitend kosten met betrekking tot speelgerechtigdheid, aanmelding op academische instelling, accreditatie van academische documenten en visumkosten komen voor rekening van het ‘talent’.
 9. In het geval van een niet geslaagde bemiddeling, voor wat voor reden dan ook, kunnen kosten die het ‘talent’ binnen het bemiddelingstraject heeft gemaakt zoals onder andere maar niet uitsluitend kosten met betrekking tot speelgerechtigdheid, aanmelding op academische instelling, accreditatie van academische documenten en visumkosten niet op KingsTalent worden verhaald.
 10. Indien het ‘talent’ de overeenkomst met KingsTalent beëindigt, dient het ‘talent’ eventuele openstaande facturen van KingsTalent alsnog te voldoen binnen de betalingstermijn genoemd op de betreffende factuur.
 11. Het is het ‘talent’ niet toegestaan een bemiddelingstraject af te ronden zonder medeweten van KingsTalent. In dit geval zullen alsnog de volledige kosten voor een geslaagde bemiddeling door KingsTalent aan het ‘talent’ in rekening gebracht worden.
 12. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient het ‘talent’ KingsTalent derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. KingsTalent dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 13. KingsTalent zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 14. KingsTalent biedt geen garantie voor het verkrijgen van een scholarship aan een academische instelling.
 15. KingsTalent is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 16. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan KingsTalent de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat het ‘talent’ de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 17. Het ‘talent’ draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KingsTalent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan het ‘talent’ redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KingsTalent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KingsTalent zijn verstrekt, heeft KingsTalent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan het ‘talent’ in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat het ‘talent’ de gegevens aan KingsTalent ter beschikking heeft gesteld. KingsTalent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KingsTalent is uitgegaan van door het ‘talent’ verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 18. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de ‘talent’, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. KingsTalent zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. het ‘talent’ aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 19. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is KingsTalent gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen KingsTalent bevoegde persoon en het ‘talent’ akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van KingsTalent op en is voor het ‘talent’ geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 20. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan KingsTalent een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 21. Indien het ‘talent’ in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens KingsTalent gehouden is, dan is het ‘talent’ aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van KingsTalent die daardoor direct of indirect is ontstaan.
 22. Indien KingsTalent met het ‘talent’ een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is KingsTalent niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat het ‘talent’ in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 23. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend het ‘talent’ die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij KingsTalent
  • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
  • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op KingsTalent rustende verplichting ingevolge de wet;
  • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  • of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

ARTIKEL 4 OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Een ‘talent’ kan zo lang aangemeld blijven bij KingsTalent tot hij/zij zelf afziet van het traject, totdat er een geslaagd traject heeft plaatsgevonden of totdat de regels omtrent speelgerechtigdheid voor college sports in de VS een toekomstige succesvolle ‘match’ onmogelijk maken. In voorgenoemde gevallen zal het traject door KingsTalent worden beëindigd.
 2. Betalingen die in het kader van de uitvoer van de ‘Overeenkomst KingsTalent’ zijn voldaan kunnen in het geval van artikel 2 genoemde situaties niet worden teruggevorderd. Reeds gefactureerde bedragen in het kader van ‘Overeenkomst KingsTalent, die nog niet zijn voldaan door ‘talent’ dienen alsnog te worden voldaan. Facturatiemomenten in het kader van het KingsTalent traject zijn terug te vinden in de ‘Overeenkomst KingsTalent’.
 3. Indien ‘talent’ het KingsTalent traject stopzet nadat akkoord met een school in de VS (mondeling of schriftelijk) is bereikt, en dus niet naar de VS vertrekt op basis van dit akkoord met een school in de VS, zal KingsTalent hiervoor een bedrag in rekening brengen aan ‘talent’ ter vervanging van de vervallen ‘succesfee’. Deze bepaling is bovendien opgenomen in de ‘Overeenkomst KingsTalent’.

ARTIKEL 5 OVERMACHT

 1. KingsTalent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens het ‘talent’ indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KingsTalent geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KingsTalent niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KingsTalent of van derden daaronder begrepen. KingsTalent heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat KingsTalent zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. KingsTalent kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel KingsTalent ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KingsTalent gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. het ‘talent’ is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 6 BETALING EN INCASSOKOSTEN

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door KingsTalent aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door KingsTalent aangegeven. KingsTalent is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien het ‘talent’ in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is het ‘talent’ van rechtswege in verzuim. het ‘talent’ is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het ‘talent’ in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. KingsTalent heeft het recht de door ‘talent’ gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. KingsTalent kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien het ‘talent’ een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. KingsTalent kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. Het ‘talent’ is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan KingsTalent verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Het ‘talent’ dat geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien het ‘talent’ in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de ‘talent’. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien KingsTalent echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op het ‘talent’ worden verhaald. het ‘talent’ is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het ‘talent’ dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van KingsTalent veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is het ‘talent’ verplicht om KingsTalent daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 2. Voor het geval KingsTalent zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft het ‘talent’ bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan KingsTalent en door KingsTalent aan te wijzen derden om eigendommen van KingsTalent terug te nemen.

ARTIKEL 8 GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN

 1. Indien een ‘talent’ van mening is dat KingsTalent in gebreke is gebleven in haar dienstverlening dient het ‘talent’ KingsTalent hiervan schriftelijk te informeren en in gebreke te stellen.
 2. Indien het ‘talent’ tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. het ‘talent’ blijft in dat geval ook gehouden tot betaling van de overeengekomen dienstverlening waartoe hij KingsTalent opdracht gegeven heeft.
 3. Indien ingebrekestelling van KingsTalent door het ‘talent’ van een gebrek later dan 14 kalenderdagen na facturering plaats vindt, zijn er voor KingsTalent geen verplichtingen om deze ingebrekestelling in behandeling te nemen.
 4. Indien vaststaat dat dienstverlening gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal KingsTalent de klacht aangaande gebrekkige dienstverlening in behandeling nemen en zorgdragen voor passende vergoeding.
 5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van KingsTalent daardoor gevallen, integraal voor rekening van het ‘talent’.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens KingsTalent en de door KingsTalent bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien KingsTalent aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. KingsTalent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KingsTalent is uitgegaan van door of namens het ‘talent’ verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. KingsTalent kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beslissingen, op wat voor grond dan ook, van organisaties en academische instellingen met betrekking tot toelating en speelgerechtigdheid.
 4. KingsTalent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van een scholarship aan een academische instelling.
 5. KingsTalent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten, materieel of immaterieel, die voortvloeien uit een bemiddelingstraject nadat deze, op welke grond dan ook, is beëindigd.
 6. KingsTalent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten, materieel of immaterieel, die voortvloeien uit het niet speelgerechtigd verklaard worden van een ‘talent’ door NCAA of NAIA en alle gevolgen die voortvloeien uit deze beslissing.
 7. KingsTalent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die voortvloeien uit het niet academisch toegelaten worden tot een academisch instelling.
 8. KingsTalent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor beslissingen van een coach, academische instelling en/of sportbond ten tijden van het verblijf van het ‘talent’ in de VS, hierbij wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan, het verlies van speelgerechtigdheid en/of verlies of vermindering van scholarship.
 9. KingsTalent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële en/of immateriële schade veroorzaakt door het ‘talent’ tijdens zijn/haar verblijf in de VS, na afronding van een bemiddelingstraject.
 10. KingsTalent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die kunnen worden toegeschreven aan gebrekkige communicatie met derde partijen in de VS. KingsTalent handelt met betrekking tot deze communicatie ten goede trouw en verwacht dit ook van de derde partijen waarmee zij communiceert. Indien derde partijen afwijken van eerdere schriftelijke afspraken ten opzichte van het ‘talent’ kan KingsTalent niet aansprakelijk gesteld worden voor deze afwijking en de eventuele materiële en immateriële schade die voor het ‘talent’ ontstaat als gevolg van de afwijking van eerdere afspraken door derde partijen.
 11. KingsTalent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele materiële en immateriële schade die voortvloeit uit alle aspecten van deelname aan de Showcase.
 12. KingsTalent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van studiefinanciering in Nederland (DUO). Hieruit volgt ook KingsTalent niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het geven van advies over het wel of niet verkrijgen van studiefinanciering in Nederland. Voorts kan KingsTalent ook niet aansprakelijk gesteld worden voor consequenties en argumenten die het DUO gebruikt voor het niet toekennen van studiefinanciering aan een ‘talent’.
 13. KingsTalent doet enkel en alleen zaken met geaccrediteerde scholen in de VS. KingsTalent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van onderwijs op individuele onderwijsinstellingen in de VS en alle consequenties daarvan.
 14. De aansprakelijkheid van KingsTalent is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in ieder voorkomend geval.

ARTIKEL 10 VRIJWARING

 1. Het ‘talent’ vrijwaart KingsTalent voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan KingsTalent toerekenbaar is. Indien KingsTalent uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is het ‘talent’ gehouden KingsTalent zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht het ‘talent’ in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is KingsTalent, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van KingsTalent en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de ‘talent’.

ARTIKEL 11 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. KingsTalent behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. KingsTalent heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van het ‘talent’ ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Rechten van alle vormen van, onder andere maar niet uitsluitend: beeldmateriaal, afbeeldingen, foto’s en persoonlijke informatie door ‘talent’ verstrekt aan KingsTalent, alsmede alle beeldmateriaal, foto’s en afbeeldingen gemaakt door KingsTalent en/of derden werkzaam in opdracht van KingsTalent, worden, zijn en blijven eigendom van KingsTalent. Aan dit beeldmateriaal, afbeeldingen, foto’s en persoonlijke informatie kan door het ‘talent’ geen rechten worden ontleend nadat dit aan KingsTalent ter beschikking is gesteld. Het is KingsTalent voorbehouden deze vormen van, onder andere maar niet uitsluitend: beeldmateriaal, afbeeldingen, foto’s en persoonlijke informatie beeldmateriaal ter beschikking gesteld door het ‘talent’ te gebruiken op haar website, op social-media en op andere vorm van externe communicatie.
 3. Bewerkte afbeeldingen, foto’s en alle vormen van beeldmateriaal, al dan niet voorzien van het KingsTalent logo, die door KingTalent of derden in opdracht van KingsTalent zijn gemaakt, gepubliceerd in social media uitingen, op haar website en tijdens alle aspecten van bemiddelingstrajecten zijn en blijven eigendom van KingsTalent en mogen als zodanig enkel door derden worden gebruikt na schriftelijke toestemming van KingsTalent.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KingsTalent partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van KingsTalent is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft KingsTalent het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
1
Whatsapp-Kingstalent
Kingstalent
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur ons een berichtje. Momenteel zijn we gesloten, maar laat gerust een berichtje achter.