Dit wil ik ookSign up now

Privacybeleid

Privacy Statement KingsTalent

Dit is het privacy statement van KingsTalent BV, gevestigd Scheiweg 26, 5421 XL Gemert, hierna KingsTalent.

Toepasselijkheid

KingsTalent respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door KingsTalent worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.kingstalent.com en www.kingstalent.nl (hierna: ‘website’). KingsTalent acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. KingsTalent zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

De door u aan KingsTalent verstrekte persoonsgegevens worden door KingsTalent verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, een tussen u en KingsTalent gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van een overeenkomst tussen u en KingsTalent.

De door u aan KingsTalent verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met KingsTalent hebt gesloten waarbij KingsTalent u dan wel degene die u vertegenwoordigt (hierna ook wel aangeduid als ‘talent’), begeleidt om met een sportbeurs te gaan studeren en sporten in het buitenland, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Indien de in het kader van een overeenkomst noodzakelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan KingsTalent de betreffende overeenkomst niet naar behoren uitvoeren.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KingsTalent. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Verstrekking aan derden

In het kader van een met u gesloten overeenkomst worden de door u verstrekte persoonsgegevens, afhankelijk van het stadium van uitvoering van de overeenkomst, gedeeld met derden indien zulks noodzakelijk is ter uitvoering van die overeenkomst. Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, coaches en/of administratieve medewerkers van onderwijsinstellingen waar het ‘talent’ (mogelijk) gaat studeren en sporten, maar ook andere organisaties en individuen indien dit nodig wordt geacht voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening of indien nodig om onze dienstverlening te kunnen analyseren. Het betreft in dit kader het profiel van het ‘talent’, waaronder zijn/haar naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer, zijn/haar academische gegevens, zijn/haar gegevens met betrekking tot de door hem/haar beoefende sport en zijn/haar fysieke kenmerken, zoals gewicht, lengte en andere relevante sportieve informatie. Eveneens wordt eventueel vervaardigd beeldmateriaal van het ‘talent’ in de vorm van een recruitmentvideo, de schoolresultaten van het ‘talent’ in de vorm van rapporten en diploma’s, alsook zijn uitslagen van verschillende testen die in het kader van de overeenkomst zijn afgenomen, mogelijk gedeeld met coaches en/of administratieve medewerkers van de betrokken onderwijsinstelling.
KingsTalent kan u vragen om toestemming voor het plaatsen van foto’s van de sporter op sociale media of de website. Indien de sporter minderjarig is, wordt de toestemming (mede) gevraagd van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de sporter. De eventueel verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

KingsTalent verstrekt daarnaast persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van KingsTalent of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van KingsTalent of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen KingsTalent of derden. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van persoonsgegevens door de hostingprovider van KingsTalent om de website en e-mailvoorzieningen van KingsTalent te kunnen exploiteren, de exploitant van door KingsTalent gebruikte cloud-software voor de opslag van data (zoals One Drive, Dropbox en Google Drive) en het delen van persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens, met een accountantskantoor om de administratie en boekhouding van KingsTalent te kunnen verzorgen en uitvoeren.

KingsTalent verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die KingsTalent verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld aan coaches en/of administratieve medewerkers van de betrokken onderwijsinstelling c.q. in verband met het gebruik van Google Analytics op de website. Indien KingsTalent de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde, zoals in geval van het gebruik van Google Analytics, draagt KingsTalent er zorg voor dat de verwerking van persoonsgegevens buiten de EER, waaronder het verwerken van IP-adressen (in geval van Google Analytics) gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. KingsTalent zal in dat verband dan ook een verwerkersovereenkomst sluiten met derde partijen aan wie KingsTalent de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt.

Cookies op de website

KingsTalent gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. KingsTalent gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt KingsTalent middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Daarvoor maakt KingsTalent gebruik van Google Analytics. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KingsTalent zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch KingsTalent, noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten.

Commerciële doeleinden

Uw persoonsgegevens kunnen door KingsTalent worden gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Bewaren en opslaan van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door KingsTalent bewaard voor zolang dat, gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. KingsTalent legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzien, corrigeren en/of verwijderen

U heeft het recht om KingsTalent te verzoeken om inzage, verwijdering en/of rectificatie van de door u verstrekte persoonsgegevens alsook om beperking van de betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kingstalent.com.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

KingsTalent BV
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

06-39614538
info@kingstalent.com
www.kingstalent.com

1
Whatsapp-Kingstalent
Kingstalent
Kan ik je ergens mee helpen? Stuur ons een berichtje. Momenteel zijn we gesloten, maar laat gerust een berichtje achter.